top of page

Algemene Voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan één van de coachingprogramma’s of groepslessen

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan één van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. Pliés&Squats omvat een personal trainingsconcept en diverse activiteiten die worden aanboden onder het pakket Personal Training, en groepslessen, verder genoemd Pi&Lates.

1.2. De algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de trainer en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een dienstproduct of andere overeenkomst sluit met de trainer. 

ARTIKEL 2 – OVEREENKOMST

2.1. Pi&Lates behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De deelnemer zal hiervan steeds minstens één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door Pi&Lates, waarna de deelnemer echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: info@pliesandsquats.be binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. 

Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet. 

2.2 Abonnementen voor groepslessen zijn gebonden aan een geldigheidstermijn die op de site vermeldt staat. Deze kunnen niet verlengd worden, tenzij door voorlegging van een geldig doktersbewijs. 

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP en BETALING

3.1. PT: Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met een pakketprijs. Een voorschot van 50€per persoon bij intake. Betaling van het volledige bedrag voor al de sessies voor aanvang van de eerste sessie.

3.2. PT: De deelnemer is bekend met het feit dat hij/zij het engagement aangaat voor de afgesproken sessies

3.3. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten die deel uitmaken van de dienst of het product waarvoor hij ingeschreven is, vindt geen restitutie van betaling plaats. 

3.4. PT: Gepersonaliseerde trainings- en voedingsbegeleiding, die tegen betaling wordt gevolgd bij de trainer, is persoonlijk.

ARTIKEL 4 – PRIVACY

4.1. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Pi&Lates overmaakt, worden deze in het bestand van Pi&Lates opgenomen en worden ze verwerkt voor het coachingtraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

ARTIKEL 5 – QUITCLAIM

5.1. De deelnemer geeft door acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om fotomateriaal met zijn/haar beeltenis, door Pi&Lates of de dienstverlenende trainer genomen ten behoeve van het monitoren van zijn/haar vooruitgang, zonder verdere voorafgaande of aanvullende toestemming en/of vergoeding geanonimiseerd openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, sociale media en gedrukte media. 

5.2. Fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer zal in zulks geval altijd anoniem, d.w.z. geblurd gezicht en zonder gebruik van de persoonsnaam, worden gepubliceerd. 

5.3. Pi&Lates en/of de dienstverlenende trainer zullen echter nooit zonder (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de deelnemer fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer openbaar maken en/of verveelvoudigen in media. De deelnemer zal door Pi&Lates en/of de dienstverlenend trainer hiervoor altijd expliciet om toestemming worden gevraagd voordat fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer (bv. voor-na foto) gepubliceerd of verveelvoudigd wordt. 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training, online coaching of deelnemen aan groepslessen, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 

6.2. Pi&Lates is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training, groepslessen en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Pi&Lates. 

6.3. PT: De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen. 

6.4. Pi&Lates kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van Pi&Lates of van de diensten. Tevens is Pi&Lates niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

6.5. Pi&Lates en/of de dienstverlenende trainer zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

6.6. De verbintenis van Pi&Lates is een inspanningsverbintenis. Pi&Lates kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen. 

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie. 

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, en/of het Vredegerecht van het kanton Lier. 

bottom of page